Máme spuštěny elektronické aukce

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky č. 1-1 (aukce v místě – kupující)

Obchodní podmínky společnosti Kerouš sro, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 16345, IČ: 28085604 za prodej movité nebo nemovité věci, popřípadě i práva, prodej je realizován prostřednictvím aukce.

1. Základní pojmy

1.1 Kerouš sro, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 16345, IČ: 28085604 je společnost, která je pořadatelem a provozovatelem aukce.

1.2 "Výkon" je způsob prodeje, kdy jsou ceny vytvořeny po dobu trvání aukce na základě příjmů zájemců o koupi dané položky aukce.

1.3 "Položka aukce" je konkrétní druh movité nebo nemovité věci, popř.jejich soubor, který se formou prodeje obchoduje.

1.4 "Předmětem aukce" se rozumí movité nebo nemovité věci, popřípadě i práva, dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce.

1.5 "Prodávajícím" je právnická, fyzická nebo fyzická osoba, která má zájem o prodej předmětu aukce a současně je vlastníkem předmětu aukce.

1.6 "Kupní cenou" se rozumí nejvyšší podaná cenová nabídka dané položky, která musí být vyšší než limitní cena, nebo limitní cena rovna, za kterou je ochotný prodejce předmět aukce prodat.Cenové nabídky jsou uvedeny bez DPH.

1.7 "Kupujícím" je právnická, fyzická nebo fyzická osoba, která byla na základě žádosti a registrační pokladny registrované v evidenci společnosti Kerouš sro a během aukce podala nejvyšší nabídku na aukci, která byla vyšší než stanovená limitní cena nebo limitní ceně rovna.Kupujícím je osoba, která podala nejvyšší nabídku na aukci, která byla nižší než stanovená limitní cena, ale po ukončení aukce prodejce s touto nabídkou souhlasil.

1.8 "Registraci" se rozumí právnická, fyzická nebo fyzická osoba oprávněná na základě žádosti (registrační listina) zúčastnit se po splnění podmínek uvedených v bodech 3 a 4 aukce společnosti Kerouš sro Registrace vyslovuje právnické, fyzické podnikatelské nebo fyzické osoby souhlas těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že se budou řídit.

1.9 "Registrovaným uživatelem" se rozumí právnická, fyzická nebo fyzická osoba, která úspěšně provedla registraci.

1.10 "Účastník aukce" je právnická, fyzická nebo fyzická osoba, která úspěšně prošla registrací společnosti Kerouš sro a složila na účet společnosti Kerouš sro nebo v hotovosti při registraci na místě aukční jistinu vztahující se k příslušné aukci.

1.11 "Vítěz aukce" - účastník aukce, který učinil v aukci danou položku nejvyšší nabídku.

1.12 "Aukční jistinou" se rozumí částka, která musí být minimálně 3 pracovní dny před začátkem každé aukce nebo byla složena v hotovosti při registraci v den uskutečnění aukce.V případě, že částka nebude 3 pracovní dny před zahájením aukce na účet společnosti (elektronická registrace), nebo nebude složena před zahájením aukce v hotovosti, nebude povoleno se účastnit aukce.Pokud účastník aukce nebude úspěšný, nebo pokud bez problémů zaplatí a odebere předmět aukce, bude mu vrácena celá výše kupní ceny bez zbytečného odkladu.Při zahraničním platbě aukčního kapitálu nebo při platbě na účet v EUR nese náklady na způsob provedení platby účastník aukce.O těchto nákladech bude vrácená aukční kapitalizace ponížena.

2. Průběh aukce

2.1 Na aukci se nevztahují ustanovenízák.C.26/2000 Sb., O veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Aukce probíhá formou:

a) tzv.anglické aukce.U anglické aukce se postupuje od předem stanovené výkupní ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých nabídek.Vítězem se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

b) formou tzv.anglické aukce s limitní cenou.U anglické aukce s limitní cenou se postupuje od předem stanovené výkupní ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých nabídek.Vítězem se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.Na rozdíl od anglické aukce (bez limitní ceny) je stanovena limitní cena.V případě, že nebudou v průběhu aukce dosaženy konkrétní položky této limitní ceny, nebude předmět v aukci prodán.

c) formou snižování ceny a následné licitace - nevyvolávací cena není pevně stanovena.To znamená, že nejdříve dochází ke snižování cen.Licitátor postupně snižuje cenu a kdykoli během snižování může účastník nabídnout, minimálně ve výši aktuální ceny.Tato první nabídka je vyvolávací cenou.Od této chvíle účastníci činí podání (nabídky) směrem nahoru (anglická aukce), přičemž každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí.Vítězem se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.Podobně se použijí ustanovení v bodě 2.2.b) týkající se limitní ceny.

2.3 Zúčastnit se může pouze osoba, která má status "Účastníka aukce".

2.4 Společnost Kerouš sro si vyhrazuje právo stanovit počátek a konec aukce a řídit její průběh.Společnost Kerouš sro si vyhrazuje právo aukce nebo jednotlivé položky aukce zrušit nebo změnit až do okamžiku ukončení aukce položek aukce.Tímto ustanovením nevzniká účastníkovi akcie žádné nároky vůči společnosti Kerouš sro

2.5 Aukce konkrétních položek trvají tak dlouho, dokud se zvýší cenové nabídky účastníků aukce.V případě, že žádný z účastníků aukce již nechce cenovou nabídku zvýšit, stává se vítězem aukce ten, který podal poslední nejvyšší nabídku.

2.6 Za správnost údajů uvedených u jednotlivých položek aukce odpovídá jejich vlastník nebo ten, kdo poskytl údaje k jednotlivým položkám aukce.

2.7 U každé položky aukce je stanoveno, kdy a kde se mohou zájemci o aukci prohlédnout.Společnost Kerouš sro na základě smlouvy s prodejcem zveřejní termín a místo pro prohlédnutí položek aukce nejpozději 7 dní před konáním aukce.

2.8 V případě, že účastník aukce stanovil cenovou nabídku na aukci, má se za to, že tím projevil zájem o koupi této položky.Takto stanovenou cenovou nabídku nelze již zrušit ani změnit.

2.9 Podá-li účastník aukce nejvyšší cenová nabídka na aukci, stává se vítězem aukce.V případě, že jeho cenová nabídka je vyšší než stanovená limitní cena nebo limitní cena rovna, stává se kupujícím a je povinna koupit a vyplatit za něj nákupní cenu podle výše uvedených obchodních podmínek zvýšenou o provizi společnosti Kerouš sro a DPH.Stejnou povinnost má vítěz aukce iv případě, že nebyla dosažena limitní cena, ale prodejce souhlasil s prodejem položky aukce za nejvyšší nabídnutou cenu (viz bod 2.2 písm. B).

2.10 Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny na účet společnosti Kerouš sro

3. Registrace

3.1. Registrovat se může právnická, fyzická nebo fyzická osoba na základě žádosti.

3.2 Registrace může být provedena elektronicky (zasláním vyplněného registračního listu) nebo osobně v den konání aukce.V druhém případě musí být aukční složka v hotovosti na místě konání aukce.

3.3 V případě, že bude registrace provedena elektronicky (zasláním vyplněného registračního listu), musí být dokončena minimálně 3 pracovní dny před zahájením aukce.Po obdržení vyplněného registračního listu budou zaslány bankovním údajům potřebným k zaplacení aukční jistoty prostřednictvím elektronické pošty.Za dokončení registrace se považuje obdržení naskenovaného podepsaného registračního listu na e-mailovou adresu společnosti Kerouš sro a současně obdržení platby na účet společnosti Kerouš sro

3.4 Společnost Kerouš sro může registraci bez udání důvodu odmítnout.Společnost Kerouš sro oznámi odmítnutí registrace zájemci po obdržení vyplněného registračního listu před zasláním bankovních údajů k zaplacení dražební jistiny.Společnost Kerouš sro se zavazuje nepoužít osobní údaje zájemce o registraci uvedené v registračním listu pro žádné účely.

3.5 Dokončením registrace podle odstavce 3.3 je poslední věta uzavřena mezi společností Kerouš sro a registrovaným uživatelským paktem.V případě, že registrovaný uživatel později stává kupujícím, trvá tento závazkový vztah nadále.Obsah tohoto závazkového právního vztahu je dán zejména těmito obchodními podmínkami.

3.6 Zájemce o registraci je povinen před zápisem přečíst tyto obchodní podmínky a provést registraci výslovně prohlašuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí a prohlašuje, že proti němu není veden žádný insolvenční nebo exekuční řízení a není si vědom skutečností, které by mohly takové řízení založit.

4. Aukční jistina

4.1 Pořadatel aukce společnosti Kerouš sro je oprávněn po žadateli o účasti v aukci požadovat složení kupní ceny.Bez složení kupní smlouvy nebude přístup k aukci povolen.Ve výjimečných případech může pořadatel odvolat od sestavení aukční jistiny.

4.2 Aukční jistina může být složena ve dvou měnách - Kč nebo EUR, a to buď bankovním převodem při registraci elektronicky, nebo v hotovosti v den konání aukce.

4.3 Registrace a složení kupní smlouvy se stává účastníkem aukce.

4.4 Účastníky aukce, které nejsou kupujícími, budou vráceny do 5 pracovních dnů ode dne ukončení aukce na účet, který uvedli při registraci.Není-li uvedeno jinak, tak na účet, ze kterého byla aukční jistina poslána.Při sestavování kupní ceny v hotovosti v den konání aukce bude účastníkem aukce, který se nestal vítězem aukce, na stejný den aukční jistota v hotovosti vrácena.Při zahraniční platbě nebo při platbě na účet v jiné měně než CZK nese náklady na vrácení aukčního kapitálu účastník aukce a souhlasí s tím, že o tyto náklady bude vrácená aukční kapitalizace ponižena.

4.5 Kupujícímu bude aukční jistina vrácena až po zaplacení kupní ceny za položku (y) aukce bankovním převodem.

5. Podmínky pro kupující

5.1 Předmětem jsou movité nebo nemovité věci, popřípadě i práva, dále jejich soubory včetně příslušenství ve stavu jak stojí a leží, tedy i se všemi možnými zjevnými nebo skrytými vadami.Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje prostřednictvím aukce jsou použité věci, prodejce ani pořadatel nebo provozovatel aukce neposkytuje na předměty aukce žádnou záruku, s výjimkou případně trvající záruky poskytnuté na věci výrobcem nebo původním prodejcem.

5.2 Kupující má možnost si předměty aukce s předstihem prohlédnout.Datum a čas možných prohlídek bude včas, nejméně 7 dní před začátkem aukce, zveřejněno.

5.3 Kupující je povinen na základě proformy faktury zaplatit kupní cenu + provizi za provozovatele aukce + DPH do sedmi dnů od jejího doručení.V případech stanovených zákonem bude od platby DPH zrušeno.Zaplacením se rozumí připsání částky na účet společnosti Kerouš sro

Provize společnosti Kerouš sro činí:

5% z kupní ceny položky aukce, nejméně však 50 Kč.

5.4 Platba může být provedena ve dvou měnách - Kč nebo EUR bankovním převodem.Při registraci musí zadat uživatel, ve kterém měnu chce provádět platby.Při zahraniční platbě nebo při platbě na účet v EUR se účtují náklady na způsob provedení platby kupujícím.O tyto náklady bude navýšena kupní cena.

5.5 Za doručování faktury či proformy faktury se považuje i doručování e-mailem.

5.6 Kupující se zavazuje k převzetí položky aukce do 20 dnů od zaplacení na místě, které je uvedeno u položky aukce, není-li dohodnuto jinak.V případě prodlení s převzetím položky je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení na účet společnosti Kerouš sro Kupující si může vyzvednout položky aukce v místě její konání 3 pracovní dny po ukončení aukce mezi 8 - 15 h, v ostatní dny po telefonické dohodě.

5.7 Po zaplacení proformy faktury obdrží kupující platný daňový doklad.

5.8 V případě, že kupující odmítne za danou položku aukci zaplatit nebo nezaplatí včas, je společnost povinna společnosti Kerouš sro platit poplatek za zmaření aukce, která činí minimálně 5000 Kč za každou neplacenou aukci, nejvýše však 50 000 Kč za položku.V případě, že tato částka nebude vyšší než kupní cena, odečte se z navrácené kupní ceny.

5.9 V případě, že změna vlastníka vozu nebo stroje podléhá změně údajů v registru vozidel, je kupující povinen provést změnu v tomto registru ve spolupráci s prodejcem do 10 dnů od převodu vlastnického práva.Veškeré náklady spojené se změnou údajů v registru vozidel hradí kupující.V případě, že bude celý převod vozidla zajištěn pořadatelem aukce, je kupující povinen uhradit za tuto službu pořadateli částku ve výši 2 000 Kč (správní poplatky za převod vozidla a za registrační kontrolu nejsou zahrnuty).

6. Mezinárodní prvek

6.1 Tento článek obchodních podmínek se vztahuje na kupujícího, který má sídlo v zahraničí nebo získal podnikatelskou oprávnění na základě jiného než českého právního řádu nebo byl ustanoven podle jiného než českého právního řádu.Tento článek se dále vztahuje na případ, kdy předmětem aukce je věc nacházející se mimo Českou republiku nebo věc registrovaná nebo podobně evidovaná v zahraničí, na základě jiného než českého právního řádu.

6.2 Společnost Kerouš sro a kupující podle odst.6.1 se podpisem smlouvy zavazují, že v případě jakéhokoli sporu vzniklého jejich závazkovým vztahem vztahujícím se k předmětu smlouvy podle čl.3 odst.3.4 těchto obchodních podmínek, budou k řešení sporů příslušných českých soudů.

6.3 Pro závazkový vztah a případné spory mezi společností Kerouš sro a prodávajícím podle odst.4.1 v návaznosti na čl.3 odst.3.5 těchto obchodních podmínek je rozhodné právo české.

7. Vylučovací ustanovení

7.1 Podpisem smlouvy, resp.registračního seznamu podle čl.3 odst.3.5 kupující souhlasí s vyloučením aplikace následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku:

a) ust.§ 545 občanského zákoníku ve vztahu ke zvyklosti a zavedené praxi stran;a tak se smluvní strany zavazují, že jejich právní jednání se řídí pouze touto smlouvou, zákonem a dobrými mravy,

poprsí.§ 558 odst.2 občanského zákoníku o obchodních zvyklostech;že si jejich právní jednání řídí pouze touto smlouvou a zákonem a nemůže se dovolávat obchodních zvyklostí,

c) ust.§ 564 věty za středníkem týkající se smluvních právních forem právního jednání;smluvní strany se zavazují měnit tuto smlouvu pouze písemnou formou, nebo ve formě přísnější (např. notářským zápisem),

d) ust.§ 1740 odst.3 občanského zákoníku;že smluvní strany musí souhlasit s nabídkou a přijetím nabídky bezvýhradně s podmínkami, pak smlouva bude uzavřena ,

e) ust.§ 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy;a tedy smluvní strana nesouhlasí s postoupením práv a povinností z této smlouvy na třetí osobu,

f) ust.§ 1949 odst.1 věta třetí týkající se právního důvodu, podle něhož je kvitance vydáno na jistinu, se má za to, že vyrovnání také příslušenství pohledávek;a tak se smluvní strany dohodly, že vydání osvědčení o potvrzení výplaty dluhu na jistinu neznamená potvrzení o úhradě příslušenství pohledávek (tj. např. úroků),

g) ust.§ 1950 týkající se přiznání za opakované plnění z téhož právního důvodu, kdy smluvní strany dohodly, že kvitance (potvrzení o úhradě dluhu) znamená potvrzení dluhu výslovně specifikovaného v tomto kvitanci;tzn.pokud je plnění z jedné smlouvy rozdělena na splátky / na dílčí plnění, vydaná kvitance se vztahuje pouze na specifikovanou dílčí plnění, případněsplátce,

h) ust.§ 1952 odst.2 upravující právní domněnku, podle které se má za to, že dluh byl splněn, obdrží-li dlužník dlužní úpis bez kvitance;a tak se smluvní strany dohodly, že tento právní předpoklad pro jejich právní jednání není platný a je splněn pouze řádným plněním stran,

i) ust.§ 1995 odst.2 upravující prominutí dluhu;a tak se smluvní strany dohodly, že k prominutí dluhu může dojít pouze výslovným písemným prominutím věřitele.

8. Odstoupení od smlouvy a závěrečné ustanovení

8.1 Společnost Kerouš sro je oprávněna odstoupit od smlouvy formou oznámení zaslaného kupujícím elektronickou poštou v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části o nejméně 3 dny;úhradou kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet společnosti Kerouš sro

8.2 Společnost Kerouš sro si vyhrazuje právo rozhodnutí o registraci, pokud jsou k tomu oprávněné důvody:

a) nedodržení ujednání uvedených v obchodních podmínkách

b) Pozdní zúčtování faktur

c) Neodebrání věcí, které jsou předmětem aukce bez souhlasu společnosti Kerouš sro

d) Nedodržení termínů pro platby

f) Ztráta solventnosti, nařízené přerušení činnosti nebo insolvenční řízení

Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, veškeré částky uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou částky bez DPH.

8.4 Společnost Kerouš sro důsledně dodržuje veškerá ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

8.5 Sdělením osobních údajů vysloví účastník aukce souhlas s tím, že jejich prostřednictvím budou zasílány obchodní sdělení nebo propagační materiály pořadatele aukce.Osobní údaje budou zpracovávány převážně elektronicky.V případě nesouhlasu se zasíláním reklamních materiálů zašle účastník aukce tuto skutečnost pořadateli.

V Pelhřimově dne 12.1.2018

Kontakt

Set Auction
Leskovice
Česká republika
GPS: 49.4335050N, 15.0725789E

Pochylý Vladimír

+420 731 201 609

Kontaktní formulář